Ridicare și Predare gratuită la Cluj

EN/RO

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

11.1 LOCATORUL, AB PRO CARS SRL, cu sediul în Satu Mare, Strada Avram Iancu, numarul 58, ap. 5, CIF: 45455045, nr. de înregistrare în cadrul ORC J30/22/2022, prelucrează date cu caracter personal cu respectare legislației europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016 Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (“Regulamentul general privind protecți datelor”sau “GDPR”).

11.2 În vederea încheierii și executării prezentului Contract, în scopul facturării serviciilor oferite de LOCATOR și a plății acestora pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale, LOCATORUL va prelucra dumneavoastra personale relevante, cum ar fi:

 1. a) datele de contact și identificare: numele, prenumele, serie și număr de carte de identitate/pașaport, naționalitate, CNP, serie s număr permis de conducere, valabilitate permis de conducere, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon;
 2. b) informații privind contul bancar, cardul de credit / de debit deținute;
 3. c) date de localizare furnizate de către sistemul GPS;
 4. d) informații privind închirierea: locația de livrare (închiriere), locația de returnare, durata închirierii;
 5. e) informații privind șoferii adiționali, dacă este cazul;
 6. f) informațiile conținute în documente sau orice alt material care conține date cu caracter personal pe care le puneți la dispoziție în vederea executării prezentului Contract;
 7. g) date legate de corespondența dumneavoastră cu Operatorul;
 8. h) date cu privire la starea de sănătate (de exemplu, în cazul producerii unui accident).
 9.  

11.3 De asemenea, putem să colectăm informații de la dumneavoastra. prin mai multe mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la apeluri telefonice, contacte cu departamentul de servicii clienți, site-uri și alte surse, inclusiv parteneri de afaceri și furnizori de servicii terți.

11.4 În cazul în care transmiteți Operatorului orice date cu caracter personal aparținând/referitoare la orice altă persoană fizică, care nu este parte a acestui contract,vă asumați că ați informat și ați obținut acordul expres pentru divulgarea acestor date către Operator.

11.5 Astfel, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal vor fi efectuate doar dacă: prelucrarea este necesară pentr încheierea sau executarea unui contract, în vederea respectării unei obligații legale a Operatorului, în temeiul consimțământu dumneavoastră expres și liber exprimat, dacă este cazul, în scopul intereselor legitime ale Operatorului sau ale unui terț;

11.6 Operatorul va prelucra datele dumneavoastră în vederea:

 1. a) gestionării oricărei cereri venite din partea dumneavoastră;
 2. b) derulării relației contractuale;
 3. c) respectării obligatiilor legale ale Operatorului (de exemplu: obligații de raportare către autoritățile fiscale);
 4. d) gestionării oricăror solicitări venite din partea autorităților;
 5.  

11.7 Operatorul poate comunica datele dumeavoastră cu caracter personal unor terțe părti cum ar fi:

 1. a) consultanți, experți sau parteneri externi ai Operatorului care oferă asistență societății (de ex. avocați externi)
 2. b) Autoritati publice, instanțe judecătorești sau arbitrale,
 3. c) furnizori de servicii: Operatorul poate contracta furnizori de servicii, agenti sau antreprenori care sa il asiste in furnizarea serviciilor sale.
 4.  

11.8 Cu exceptia cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 1. a) dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Operatorului că prelucrează datele dumneavoastra caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 2. b) dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau completarea datelor incomplete;
 3. c) dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal colectate,

în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 1. d) dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracterpersonal,

(ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării,

(iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Operatorului în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;c) dreptul ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 1. e) dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care Operatorul demonstrează că are motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 2. f) dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care le-ați furnizat în scopurile indicate în prezența, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 3. g) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal anspdcp@dataprotection.ro;
 4.  

11.09 Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe întreaga perioadă de derulare a relațiilor contractuale precum și pentru o perioada rezonabilă, după încheierea relațiilor contractuale, în vederea respectării obligaților legale ale Operatorului sau pentru protejare intereselor sale legitime.

11.10 Operatorul va păstra datele cu caracter personal atat timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului de prelucrare a acestor date. Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau controlul său prin stabilirea unor măsuri de securitate rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat, colectarea, utilizarea, divulgar copierea, modificarea sau ștergerea, precum și alte riscuri similare.

11.11 Pentru mai multe detalii privind aceste drepturi dar și modalitatea lor de exercitare, va rugam să ne contactați.

Translate »